පින්තූර එකතුව
යසෝදරා කාව්‍ය සංග්‍රහය එළි දැක්වීම
යසෝදරා කාව්‍ය සංග්‍රහය එළි දැක්වීමපෑව සෙනේ ලොව සිහින කුමාරිය-ඔබ මිස වෙන නැති යසෝදරා" කාව්‍ය සංග්‍රහය එළිදැක්වීමට සමගාමීව, මහමෙව්නාව අමාවතුර භාවනා අසපුවේ පැවති පෝදින සදහම් වැඩසටහනේ ‍සොදුරු දසුන් කිහිපයකි මේ..

Wednesday, March 31, 2010

Share This
Subscribe Here

0 comments:

Post a Comment

 

bhagava.org Copyright © 2010
BeMagazine Blogger Template is Designed by Blogger Template
In Collaboration with fifa